INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

· VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako "Zásady") obsahujú informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom - Filip Rusnák, - miesto podnikania: 02947 Oravská Polhora 1031, - IČO: 52 510 735 (ďalej len "Prevádzkovateľ"), ku ktorému dochádza prostredníctvom webovej stránky www.obkladacskepracefr.sk (ďalej ako "Webová stránka")alebo na profile Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach. Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako "Nariadenie")najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "Zákon") a ostatnými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov spolu ďalej ako "Predpisy o ochrane osobných údajov").

Cieľom týchto Zásad je poskytnúť Vám v prehľadnej forme odpoveď najmä na to, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané a aké sú Vaše práva a povinnosti v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Tieto Zásady Vám poskytujú aj ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a predstavujú tak splnenie informačnej povinnosti Prevádzkovateľa podľa článku 13, ako aj podľa článku 14 Nariadenia týkajúceho sa spracúvania Vašich osobných údajov na webovej stránke, resp. profile Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre nás ako spracovateľa osobných údajov (Prevádzkovateľa) prvoradá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

· IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÁ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno / Názov: Filip Rusnák

Sídlo / miesto podnikania: 02947 Oravská Polhora 1031

IČO: 52 510 735

Miesto výkonu činnosti: Bratislava a okolie

Kontakt. údaje zodpovednej osoby: Filip Rusnák

Mobil: 0944 507 212

E-mail: info@obkladacskepracefr.sk

obkladyba2@gmail.com

Web: www.obkladacskepracefr.sk

· ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD, KATEGÓRIA A DOBA UCHOVÁVANIA POSKYTNUTÝCH A SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

KATEGÓRIA SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

DOBA UCHOVÁVANIA SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ poslaných prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, správ na sociálnych sieťach, e-mailovej komunikácie alebo telefonicky

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na správy z e-mailovej komunikácie alebo správy prijaté inou formou pre riadne vedenie obchodnej komunikácie, kvalitu poskytovania služieb a získavanie novej klientely

Bežné osobné údaje (meno, prípadne priezvisko, e-mailová adresa)

Maximálne 30 dní odo dňa doručenia žiadosti - správy alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Poskytovanie bez- / - odplatných konzultačných služieb

Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - plnenie zmluvy a realizácia predzmluvných vzťahov

Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa)

Počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do úplného vysporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu

Prijímanie a evidencia objednávok služieb a realizácia predzmluvných vzťahov

Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - plnenie zmluvy a realizácia predzmluvných vzťahov

Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, kontaktné údaje - tel. č., e-mailová adresa, bankové spojenie)

Do uzatvorenia zmluvy alebo počas 1 roka odo dňa doručenia žiadosti dotknutej osoby o spoluprácu / vyhotovenie cenovej ponuky

Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a evidencia spôsobov, akým boli uplatnené práva vybavené

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov

Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa)

5 rokov odo dňa uplatnenia práv

Zverejňovanie referencií o službách Prevádzkovateľa (na webovej stránke, komunikačných kanáloch a v prezentačných a obchodných materiáloch Prevádzkovateľa)

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - súhlas dotknutej osoby

Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa)

3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

· KATEGÓRIA PRÍJEMCOV

 
 

Vaše osobné údaje môžu / nemôžu byť poskytnuté nasledujúcim príjemcom:

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii:

NIE

Príjemca v členskom štáte EÚ alebo EHP:

Poskytovateľ webhostingu za účelom zálohovania elektronických údajov alebo osoba zabezpečujúca Prevádzkovateľovi účtovné a ekonomické služby.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE:

Nie je a ani sa v budúcnosti nezamýšľa.

· POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY:

V súlade s čl.13 - 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

· Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či Vaše osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

· Právo na opravu Vašich osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje (zmenili ste napríklad, adresu bydliska) prosím, informujte nás a my osobné údaje opravíme.

· Právo na vymazanie Vašich osobných údajov

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj Prevádzkovateľ má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorý vyjadrila so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel zákona alebo dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
Vyššie uvedené sa neuplatňuje, ak je spracovanie osobných údajov potrebné
 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade so zákonom,
 • na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo na uplatnenie právneho nároku.

· Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi, alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

· Právo na prenositeľnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

 • sa osobné údaje spracúvajú, lebo dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel, dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel; alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a
 • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Uplatnením vyššie uvedeného práva nie je dotknuté právo na výmaz. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

· Právo uplatniť námietku

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané ako spracúvanie osobných údajov ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi, alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel pri spracúvaní osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel je Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinný prijať primerané záruky pre práva dotknutej osoby. Tieto záruky obsahujú zavedenie primeraných a účinných technických a organizačných opatrení najmä na zabezpečenie dodržiavania zásady minimalizácie údajov a pseudonymizácie.

· Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu Vašich osobných údajov

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. - právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona OOÚ, viac informácii nájdete na www.dataprotection.gov.sk

Svoje práva môžete uplatniť písomne na kontaktných údajoch Prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na ktoromkoľvek z uvedených kontaktných údajov. V snahe poskytnúť Vám súčinnosť pri uplatňovaní Vašich práv, Vám ponúkame tiež možnosť použiť Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby, ktorý sa nachádza na konci tohto dokumentu. Žiadosti týkajúce sa Vašich spracúvaných osobných údajov nepodliehajú poplatkovej povinnosti.

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov Vám poskytneme v čo najkratšej možnej lehote, najneskôr však do jedného mesiaca odo dňa doručenia Vašej žiadosti. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môže byť uvedená lehota predĺžená na dva mesiace od doručenia Vašej žiadosti. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

· POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to aj uvedenia dôvodu. Môžete tak urobiť e-mailom na adresu: info@obkladacskepracefr.sk alebo listom doručeným na adresu sídla / miesta podnikania, uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase poskytnutom pred jeho odvolaním.

· DOBROVOĽNOSŤ POSKYTNUTIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné.

V prípade, že máte záujem, aby sme Vás kontaktovali a odpovedali Vám na Vašu správu, budeme potrebovať Váš e-mail, prípadne iný kontakt. Jediným následkom jeho neposkytnutia bude, že Vás nebude možné z našej strany kontaktovať, iné následky nie sú.

· AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA:

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

FORMULÁR PRE UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Aktualizované dňa 22.2.2024